نام واحد : آمار و مدارک پزشکی
نام و نام خانوادگی مسئول : محمود کمانی
مدرک :
شرح وظایف :

كسب خط مشي و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه

 

نظارت بر واحدهاي تحت پوشش پذيرش و ترخيص بيماران، بايگاني، كامپيوتر، آمار بيمارستان

نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تكميل بودن آنها درزمان پذيرش تا ترخيص بيمار

بررسي و تحقيق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشكي - روشهاي كار - وسايل - جا و مكان قسمت مدارك پزشكي 6. درخواست و نظارت بر تهيه كليه فرمهاي پرونده هاي بيمارستاني

تنظيم سيستم كنترل پرونده بيماران بستري

شركت در كميته هاي بيمارستاني و عهده دار بودن مسئوليت كميته مدارك پزشكي

همكاري در تجزيه و تحليل كيفي مدارك پزشكي با كميته هاي مربوطه

نظارت بر صدور جواز دفن و گواهي ولادت

نظارت بر درخواست پرونده از واحدهاي مختلف بيمارستان

همكاري د رتحويل پرونده جهت امور تحقيقاتي پزشكان و دانشجويان

بررسي آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهيانه جهت ارائه به مقام مافوق

شركت در برنامه هاي آموزشي - تحقيقاتي و مطالعه آخرين پيشرفتها در زمينه شغلي
تهيه برنامه كشيك پرسنل و محاسبه ساعت اضافه كار و امتياز طرح مشاركت كاركنان با هماهنگي واحدهاي ذيربط

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-20 23:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ