فرآيند چیست؟
فرآيند مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط بوده که محصول خاصی را بوجود می آورد و برای ایجاد این محصول به درون دادهای خاصی نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم می سازند.هر کسی که حداقل در یکی از مراحل عملکرد فرآيند درگیر باشد، صاحب فرآيند محسوب می گردد.فرآيندهای موجود در هر سازمان برای دستیابی به ماموریت سازمان طراحی شده اند؛ تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مردم را تأمین نمایند.
برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتری ها باید فرآيندهای موجود کارایی و اثر بخشی لازم را داشته باشند. یک فرآيند زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که بصورت درست انجام گیرد و زمانی از اثر بخشی برخوردار خواهد بود که بصورت درست انتخاب و طراحی شده باشد. کارایی هر فرآيند انجام درست کار و اثر بخشی آن انتخاب درست کار را نشان می دهد.
اهمیت نگرش فرآيندی در سازمان:
کارکنان را به شناخت جامع وضعیت موجود سازمان رهنمون می سازد.باعث می شود کارکنان به یک تحلیل جامع از وضعیت سازمان دست یابند.
وقتی تمام اجزا و قسمتهای مختلف یک مسئله شناخته شود. شناسایی عوامل موثر بر قسمتهای مختلف براحتی امکانپذیر خواهد بود.
کارکنان را در انتخاب راه حل مناسب وکلیدی یاری می نماید.
فرهنگ خودسنجی را در سازمان بوجود می آورد.
با مشخص نمودن اجرای مختلف فرآيندها سنجش جامع را بوجود می آورد.
به دورنما و مأموریت سازمان معنا می بخشد.
به ایجاد دیدگاه مشترگ در کارکنان کمک می کند.
با شناخت مشتریها به ایجاد ارتباط با آنها کمک می کند.
با شناخت مشتریهای داخلی هماهنگی درون بخشی را تقویت می کند.
سازمانهای عمومی را به سازمانهای مسطح وافقی تبدیل می نماید.
پایش و ارزشیابی را در درون خود دارد.
فرآیندهای موجود در بیمارستان
 
  • فرآیندهای پرستاری
  • فرآیندهای زایشگاه
  • فرآیندهای کمیته بیمارستانی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-9 13:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ