نام بخش : آزمایشگاه


مسئول بخش : خانم بابری

مدرک تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی


تعداد پرسنل : 6شرح وظیفه بخش :
- انجام آزمايش شمارش گلبولهاي خوني CBC
–انجام شمارش Retic
-انجام آزمايش رسوب گلبولهاي قرمزESR
-تعيين ميزان پلاكت خون
-تعيين زمان انعقاد فاكتورهاي انعقادي خونPT،PTT
آزمايشهاي شيمي:
-تعيين ميزان قند خونFBS
-تعيين ميزان اوره خون
-تعيين ميزان الكتروليت هاي خون(سديم و پتاسيم)
-تعيين ميزان كلسيم و فسفر خون
-تعيين ميزان كراتينين خون
-تعيين ميزان تري گليسريد و كلسترول خون
-تعيين ميزان اسيد اوريك خون
........
آزمايشگاه ميكروب شناسي:
1-كشت 2-رنگ آميزي
آزمايش هاي انگل شناسي:
وجود خون وانگل در مدفوع
آزمايشهاي تجزيه ادرار:
1-تست حاملگي 2-آزمايشهاي ميكروسكوپي

تلفن داخلی : 237
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-20 23:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ